Cylchlythyr  - Newsletter
 English Version
 ‘GORYMDAITH GENEDLAETHOL GWYL DEWI !’
Ar We: www.gwyldewi.org
 

Gydag ond ychydig ddyddiau i fynd mae pethau’n dechrau prysuro yn y Brifddinas gyda’r trefniadau terfynol ar gyfer yr Orymdaith.

 

Dewch â’ch baneri, cennin/cennin Pedr etc. Os gallwch chi, gwisgwch rhywbeth yn y lliwiau cenedlaethol.

 

Gofynnir i bawb fydd yn cymeryd rhan fod yno (y tu allan i dafarn  Y Mochyn Du) yn brydlon (ymgynnull am 1.30pm).

Fe fydd disgyblion Ysgol Treganna yn canu am 1.20pm.

Bendithio’r Orymdaith am 1.55pm.
 
Yr Orymdaith i gychwyn am 2pm yn union

 

TREFN YR ORYMDAITH
                                                                                                                          
1.       Dewi Sant. 

2.         Lluman DewiSant.

3.         Baner yr Orymdaith

4.         BagadBro Morgannwg (Band Pib a Drwm)

5.         Plant Ysgol   

6.         Baner Tywysogion Cymru

7.         20 Lluman Dewi

8.         10 Lluman Sant Piran (Cernyw)

9.         Y Marchoglu Cymreig                                           

10.       2 Byrllysgwr

      Arglwydd Faer Caerdydd

11.       Pwysigyddion(siaradwyr, gwleidyddion etc)                  

12.       Clychau’r Pump Esgobaeth Cymru

13.       Cynrychiolwyr y Crefyddau                     

14.       Cor Cymru Rydd  

15.       Really Welsh Ltd.                                              

16.       Adran Tîm Athletwyr Cymru

17.       Hard Rock Café

18.       Cymdeithasau mewn Gwisgoedd (dawnswyr Gwerin etc)

19.       Fflôt Canolfannau Pêl-Droed Gôl

20.       Band Jaz Adamant

21.       Y Cyhoedd                                        

22.       Band Tabwrdd Cambria

23.       Castle Crafts Car.

24.       Ambiwlans Sant Ioan. (Cymorth Cyntaf)
 

Am ragor o wybodaeth ewch at : www.gwyldewi.org

 

ANGEN GWIRFODDOLWYR

 

  • STIWARDIAID

Gyda’r disgwyl y bydd llawer mwy o bobl yn dod ar yr Orymdaith nag erioed o’r blaen bydd angen mwy o stiwardiaid arnom eleni.

 

Felly ‘rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn stiwardiaid. Os hoffech chi gynnig eich hun fel stiward, dewch i dafarn ‘Y Mochyn Du’ yn Clos Soffia, Caerdydd erbyn 10 am ddiwrnod yr Orymdaith a chyflwynwch eich hunan i Andre,  cadlywydd (marsial) yr Orymdaith, ac fe fydd ef yn esbonio i chi eich dyletswyddau am y prynhawn.

 

  • CLYCHAU DEWI SANT

Mae gyda ni 5 o glychau (un am bob esgobaeth yng Nghymru) wedi eu gwneud yn null hen clychau’r seintiau Celtaidd. Mae angen 5 o bobl i ganu’r rheiny wrth gerdded ar yr Orymdaith. Hoffech chi wirfoddoli i fod yn un o’r rhain? Os felly, gwnewch eich hun yn hysbys wrth y Ddesg Wybodaeth fydd wrth ddrws tafarn ‘Y Mochyn Du’ erbyn 1.30pm ar y dydd.

 

  • MINTAI LLUMAN DEWI

Carfan o bobl ( tua 20 ) i ffurfio 'Mintai Lluman Dewi’ Bydd y rhain yn cario baner Dewi bobo un mewn rhesi trefnus. Os ‘rydych chi eisiau gwirfoddoli dewch i’r Ddesg Wybodaeth wrth ddrws y Mochyn Du erbyn 1.30pm

 

 

BACKPACKERS CAERDYDD

Mae ‘Backpackers Caerdydd’ wedi cynnig gostyngiad o 10% i unrhyw un sy’n cymeryd rhan yn yr Orymdaith sy eisiau aros yn Backpackers noson yr Orymdaith. (cyfeiriad : 98 Neville St. Glanyrafon, Caerdydd. Ffoniwch Siôn Llywelyn neu Diane ar 02920 378 886)

 

CANOLFAN BRITHWE CYMRU (WALES TARTAN CENTRE)

Mae Canolfan Brithwe Cymru wedyn cynnig gwisgo, mewn brithwe Dewi Sant, yn rhad ac am ddim, unrhyw un sydd yn cymeryd rhan yn yr Orymdaith. Ewch i’w siop yn Arcêd y Castell erbyn hanner dydd, ddydd Iau i gael eich mesur. Ewch â thystiolaeth o’ch hunaniaeth gyda chi (Mae’r Wales Tartan Centre yn cadw’r hawl i wrthod rhoi benthyg gwisg am ba reswm bynnag).

 

PARCIO CEIR

Bydd angen pob modfedd o le o gwmpas man ymgynnull yr Orymdaith ar gyfer y gorymdeithwyr, felly gofynnir i bobl beidio parcio eu ceir yn yr ardal o flaen tafarn ‘Y Mochyn Du’ ar y diwrnod.


 

BYDDWCH YNO! …..DROS GYMRU

Os gwelwch yn dda, anfonwch yr e-bostyn yma ymlaen at bwy bynnag fyddai â diddordeb


 

‘NATIONAL ST.DAVID'S DAY PARADE !’
Please visit our website for more information and to show your support.

 

With just days to go till the big day things are getting pretty busy with the final arrangements for the Parade. Some last minute reminders :-

 

Bring your own flags, leeks, daffodils, etc. If you can, wear something in the national colours.

All those taking part are asked to be there (outside the Mochyn Du public house) in good time (mustering at 1.30pm. )

 

The pupils of Ysgol Treganna will sing at 1.20 pm.

Parade Blessing at 1.55 pm.

 

The Parade will get under way at 2pm prompt.

 

ORDER OF PARADE

1.         St David

2.         Flag of St David

3.         Parade Banner

4.         Bro Morgannwg Pipe and Drum Band

5.         School Children

6.         Banner of the Welsh Princes

7.         20 Flags of St David

8.         10 Flags of St Piran (Cornwall)

9.         The Welsh Horse

10.       2 Mace Bearers

           Lord Mayor of Cardiff

11.       VIP Section (Speakers, Politicians, etc.)

12.       Bells of the Five Diocese of Wales

13.       Representatives of Religious Faiths

14.      The Cymru Rydd Choir 

15.       Really Welsh Ltd.  

16.       Welsh Athletics Team Section                                      

17.       Hard Rock Café

18.       Costumed Groups (Folk Dancers etc.)

19.       Gôl Football Centres Float

20.       Adamant Jazz Band

21.       General Public

22.       Cambria Drum Band

23.       Castle Crafts Car.

24.       St John's Ambulance. (First Aid)
 
Further information go to: www.stdavidsday.org
 

CLOSING CEREMONY

 

At the end of the Parade there will be a short closing ceremony in front of the National Museum  The Lord Mayor of Cardiff, Councillor Gareth Neale, will address the crowd followed by the Poet, Dr Mererid Hopwood, and the Rt Rev. Daniel Mullins, former Bishop of Meneva. The pupils of Ysgol Treganna will sing a song (‘Cenwch y Clychau i Dewi!’). Cymru Rydd Choir will then lead the singing of ‘Dros Gymru’n Gwlad’, followed by the National Anthem.

 

VOLUNTEERS NEEDED

 

  • STEWARDS

As we expect to have more people than ever before on this year’s Parade we will need more stewards. If you would like to volunteer to be a steward, come to the Mochyn Du in Sophia Close, Cardiff, by 10am on the day of the Parade and present yourself to André, the Parade Marshall, and he will explain to you your duties for the afternoon.

 

  • BELLS OF SAINT DAVID

We have 5 bells (one for each diocese in Wales) fashioned in the manner of the old bells of the Celtic saints. We need five people to ring these during the Parade. Would you like to volunteer to carry one of them? If so, present yourself at Information Desk which will be outside the main entrance of the Mochyn Du at 1.30pm on the day.

 

  • FLAGS OF ST DAVID

A group of 20 people each carry the flag of St David in formation. If you would like to volunteer, present yourself at the Information Desk.

 

CARDIFFBACKPACKERS

‘Cardiff Backpackers’ are offering a reduction of 10% to anyone wanting to stay at Backpackers on the night of March 1 (address : 98 Neville St., Riverside. Phone Siôn Llywelyn or Diane on 02920 378 886).

 

THE WALES TARTAN CENTRE

...is offering to hire out for free for the day the full St David’s Regalia to anyone taking part in the Parade. Go to their shop in the Castle Arcade before 12 noon on the day to get kitted out. First come, first served. Take evidence of your ID. (Management retain the right to refuse to hire out costume, for whatever reason)

 

CAR-PARKING

We’ll be needing every inch of space in the Parade mustering area, so people are asked not to park their cars in the area of the Mochyn Du on the day.

 

www.stdavidsday.org

BE THERE ! …..FOR WALES
Please forward this e-mail to whoever might be interested

Back to the TOP

</HTML